Algemene Voorwaarden Klanten

Lees deze Overeenkomst zorgvuldig voordat u de Site bezoekt of gebruikt. Door een website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de Site of diensten gebruiken. De site is alleen beschikbaar voor personen die ten minste 13 jaar oud zijn.

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de vennootschap onder firma Grof Talent gevestigd te (1000 JX) Amsterdam, aan de…., hierna te noemen: “Grof Talent”, met haar afnemer, hierna te noemen: de “Klant”, ter zake de bemiddeling in het leveren van diensten (“Diensten”) door derden (“Dienstverleners”).

1.2. De dienst Grof Talent is onderdeel van Grof Talent.

1.3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de relatie tussen de Klant en de medewerkers van Grof Talent en haar directie.

2. Werkwijze

2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Grof Talent zijn vrijblijvend.

2.2. De Klant zal het door hem aangemaakte profiel (“Profiel”) juist en volledig opstellen. De door hem verschafte gegevens zullen alleen op de Klant zelf betrekking hebben.

2.3. Alleen natuurlijke personen kunnen een Profiel aanmaken.

2.4. Door het opstellen van het Profiel verleent de Klant aan Grof Talent toestemming om de gegevens daarvan aan Dienstverleners te verstrekken.

2.5. Grof Talent treedt slechts op als bemiddelaar bij het in contact brengen van de Klant(en) en een Dienstverlener(s) en wordt nooit partij bij een overeenkomst ter zake de levering van Diensten door de Dienstverlener(s).

2.6. Grof Talent is gerechtigd een inschrijving van een Klant of zijn Profiel te weigeren, blokkeren of (gedeeltelijk) verwijderen en de toegang tot haar website(s) (de “Website(s)”) (al dan niet tijdelijk) te ontzeggen, onder meer in de volgende gevallen, zonder hiermee een limitatieve opsomming te geven:

a. indien de Klant zijn verplichtingen jegens Grof Talent niet volledig of niet tijdig nakomt;

b. indien de Klant in strijd handelt met het bepaalde in deze algemene voorwaarden;

c. indien Grof Talent één of meerdere voldoende aannemelijk geachte klachten over de Klant ontvangt;

d. indien de Klant in strijd met de wet of de goede zeden gedraagt.

2.7. Indien zich een van de in het vorige lid genoemde gevallen voordoet heeft de Klant geen aanspraak op restitutie van door hem betaalde bedragen.

2.8. De gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant zijn strikt persoonlijk. De Klant zal deze geheimhouden en alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verleend.

2.9. Het verstrekken van (contact)gegevens van (een) Dienstverlener(s) aan de Klant geschiedt onder de voorwaarde dat Grof Talent daarvoor toestemming heeft gekregen van de Dienstverlener(s).

2.10. De Klant kan op elke moment het Profiel van de Website(s) van Grof Talent verwijderen. Alle persoonlijke data zullen binnen 30 werkdagen definitief verwijderd.

Voor meer informatie over persoonlijke data verwijzen we u neer onze Privacybeleid.

3. Vergoeding voor Diensten

3.1. De betaling aan de Dienstverlener via Grof Talent door middel van onze site geldt als een betaling aan de Dienstverlener, niet aan Grof Talent. De ontvangen betalingen zullen door Grof Talent slechts voor de Dienstverlener worden gehouden, met aftrek van de door de Klant aan Grof Talent verschuldigde vergoeding. Klant betaalt 1.21 euro (btw incl.) voor service kosten elke reservering.

3.2. De Klant kan de Diensten annuleren tot uiterlijk 24 uur voordat overeengekomen was dat die zouden worden verleend. Indien de Klant daarna annuleert vindt geen retournering van vergoedingen plaats.

3.3 Indien de Dienstverlener een Dienst annuleert vindt er een retournering van vergoedingen plaats aan de Klant exclusief service kosten.

3.4. Grof Talent is niet aansprakelijk voor, en kan niet betrokken worden in geschillen over, vergoedingen of de wijze van uitvoering van de overeenkomsten en diensten tussen de Klant en de Dienstverlener.

4. Wijzigingen

4.1. Grof Talent behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de op de Website(s) vermelde tarieven zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

4.2. Grof Talent behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande Overeenkomsten van toepassing te laten zijn. Grof Talent zal de wijziging van haar algemene voorwaarden via de Website(s) bekend maken. De wijzigingen treden 30 (dertig) dagen na bekendmaking op de Website(s) in werking.

5. Garanties

5.1. Grof Talent geeft geen garanties ter zake de juistheid of volledigheid van de via de Website(s) of andere door of namens haar ter beschikking gestelde gegevens, waaronder gegevens van Dienstverleners.

5.2. Grof Talent geeft geen enkele garantie met betrekking tot het aantal beschikbare Dienstverleners op de Website(s).

5.3. Grof Talent geeft geen enkele garantie dat het boeken van een Dienst bij een Dienstverlener tot de dienstverlening door de Dienstverlener voor de Klant zal leiden.

5.4. Grof Talent geeft geen enkele garantie over de kwaliteit van de Diensten die door Dienstverleners worden geleverd.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Grof Talent is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door:

i) door de Klant of Dienstverleners verstrekte onjuiste, ongeldige of onvolledige gegevens;

ii) gedragingen van Dienstverleners en bij de uitvoering van de Dienst betrokken derden;

iii) doordat de Klant(en) persoonsgegevens van zichzelf of van derde(n) op de Website(s) plaatst of laat plaatsen.

6.2. Indien de Klant (persoons)gegevens aan een Dienstverlener verschaft, doet de Klant dit geheel op eigen risico. Grof Talent is niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit.

6.3. De aansprakelijkheid van Grof Talent jegens de Klant voor alle tekortkomingen in de nakoming tezamen met alle door Grof Talent gepleegde onrechtmatige daden is beperkt tot het bedrag van de door de Klant aan Grof Talent betaalde vergoeding (exclusief omzetbelasting) voor de Dienst waarop de tekortkoming(en) betrekking heeft, verminderd met de kostprijs voor Grof Talent.

6.4. Grof Talent is niet aansprakelijk voor en kan niet betrokken worden in geschillen over vergoedingen of de wijze van uitvoering van de diensten tussen de Klant en de Dienstverlener.

7. Vrijwaring

7.1. De Klant vrijwaart Grof Talent voor eventuele aanspraken van derde(n), die in verband met de uitvoering van de Dienst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de Klant toerekenbaar is.

7.2. Indien Grof Talent uit dien hoofde door derde(n) mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Grof Talent zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Klant in gebreke is met het nemen van adequate maatregelen, dan is Grof Talent gerechtigd daartoe zonder nadere aankondiging zelf over te gaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan aan de zijde van Grof Talent en derde(n), komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

Den Haag, 16-03-2019

 
Grof Talent