Algemene Voorwaarden Dienstverleners

Algemene Voorwaarden Dienstverleners

Lees deze Overeenkomst zorgvuldig voordat u de Site bezoekt of gebruikt. Door een website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de Site of diensten gebruiken. De site is alleen beschikbaar voor personen die ten minste 13 jaar oud zijn.

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de vennootschap onder firma Grof Talent gevestigd te (2562KA, Professor Kaiserstraat) Den Haag, hierna te noemen: “Grof Talent”, met haar afnemer, hierna te noemen: de “Dienstverlener”, ter zake de bemiddeling in het leveren van diensten (“Diensten”), in de vorm van activiteiten, door Dienstverleners aan derden (“Klanten”).

1.2. De dienst Grof Talent is onderdeel van Grof Talent.

1.3. Bij strijdigheid tussen bepalingen uit de tussen Grof Talent en de Dienstverlener gesloten overeenkomst (de “Overeenkomst”) en deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de relatie tussen de Dienstverlener en de medewerkers van Grof Talent en haar directie.

2. Werkwijze

2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Grof Talent zijn vrijblijvend.

2.2. De Dienstverlener zal het door hem aangemaakte profiel (“Profiel”) juist en volledig opstellen. De door hem verschafte gegevens zullen alleen op de Dienstverlener zelf betrekking hebben.

2.3. Alleen natuurlijke personen kunnen een Profiel aanmaken.

2.4. Door het opstellen van het Profiel verleent de Dienstverlener aan Grof Talent toestemming om de gegevens daarvan aan Klanten te verstrekken.

2.5. Grof Talent treedt slechts op als bemiddelaar bij het in contact brengen van de Dienstverlener(s) en (een) Klant(en) en wordt nooit partij bij een overeenkomst ter zake de levering van Diensten door de Dienstverlener.

2.6. Grof Talent is gerechtigd een inschrijving van een Dienstverlener of zijn Profiel te weigeren, blokkeren of (gedeeltelijk) verwijderen en de toegang tot haar website(s) (de “Website(s)”) (al dan niet tijdelijk) te ontzeggen, onder meer in de volgende gevallen, zonder hiermee een limitatieve opsomming te geven:

a. indien de Dienstverlener zijn verplichtingen jegens Grof Talent niet volledig of niet tijdig nakomt; b. indien de Dienstverlener in strijd handelt met het bepaalde in deze algemene voorwaarden;

c. indien Grof Talent één of meerdere voldoende aannemelijk geachte klachten over de Dienstverlener ontvangt;

d. indien de Dienstverlener zich in strijd met de wet of de goede zeden gedraagt.

2.7. Indien zich een van de in het vorige lid genoemde gevallen voordoet heeft de Dienstverlener geen aanspraak op restitutie van door hem betaalde bedragen en/of geen aanspraak op betalingen die van de Dienstverlener nog te ontvangen zijn.

2.8. De gebruikersnaam en het wachtwoord van de Dienstverlener zijn strikt persoonlijk. De Dienstverlener zal deze geheimhouden en alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verleend.  

2.9. Het is de Dienstverlener niet toegestaan om de (contact)gegevens van Klanten aan derden te verstrekken.

2.10. De Dienstverlener kan in elke moment zijn / haar profiel van de Website(s) van Grof Talent te verwijderen. Alle persoonlijke data zullen binnen 30 werkdagen definitief verwijderd. Voor meer informatie over persoonlijke informatie wijzen wij U naar onze Privacybeleid.

3 Account Dienstverlener

De Dienstverlener is verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van zijn klantenaccount en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder het account plaatsvinden en alle andere acties die in verband met het account worden ondernomen. De Dienstverlener moet Grof Talent onmiddellijk op de hoogte stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of van andere inbreuken op de beveiliging. Grof Talent is niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van U, De Dienstverlener, met inbegrip van enige schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van dergelijke handelingen of omissies.

4 Bijdrage aan de website

Als u opmerkingen ergens op de Site achterlaat, materiaal op de Site plaatst, links op de Site plaatst, of anderszins materiaal beschikbaar maakt (of laat maken door derden) via de Site (al het materiaal, “Inhoud”), U, De Dienstverlener, bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud van en de schade die hieruit voortvloeit, die inhoud. Dat is het geval ongeacht of de inhoud in kwestie bestaat uit tekst, afbeeldingen, audio of computersoftware. Door Content beschikbaar te maken, verklaart en garandeert u, De Dienstverlener, dat:

Het downloaden, kopiëren en gebruiken van de inhoud maakt geen inbreuk op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, patent, handelsmerk of handelsgeheim rechten van een derde partij

U hebt volledig voldaan aan alle licenties van derden met betrekking tot de Inhoud en hebt alle noodzakelijke dingen gedaan om de vereiste voorwaarden met succes door te geven aan eindgebruikers.

De Inhoud bevat geen virussen, wormen, malware, trojaanse paarden of andere schadelijke of destructieve inhoud en installeert deze ook niet

De inhoud is geen spam, is geen machine of wordt willekeurig gegenereerd en bevat geen onethische of ongewenste commerciële inhoud die is ontworpen om verkeer naar sites van derden te leiden of om de rangschikking van zoekmachines van sites van derden te stimuleren of om onwettige handelingen (zoals phishing) te bevorderen ) of misleidende ontvangers wat betreft de bron van het materiaal (zoals spoofing)

De inhoud is niet pornografisch, lasterlijk of lasterlijk, bevat geen bedreigingen of zet aan tot geweld tegen personen of entiteiten, en schendt de privacy- of publiciteitsrechten van derden niet

Door Content naar Grof Talent te verzenden voor opname op onze Site, verleent u Grof Talent een wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om de Content te reproduceren, te wijzigen, aan te passen en te publiceren met het doel deze te tonen, te verspreiden, te promoten, marketing of elk ander wettig gebruik.

Zonder beperking van deze verklaringen of garanties heeft Grof Talent het recht (maar niet de plicht) om, naar eigen goeddunken van Grof Talent (i) inhoud te weigeren of te verwijderen die naar het redelijk oordeel van Grof Talent in strijd is met een beleid of in enige manier schadelijk of aanstootgevend, of (ii) de toegang tot en het gebruik van de Site tot om het even welk individu of entiteit om welke reden dan ook beëindigen of weigeren, naar eigen goeddunken van Grof Talent. Grof Talent is niet verplicht om de eerder in deze omstandigheden betaalde bedragen terug te betalen.

5. Kosten en betalingen.

5.1 Registreren is gratis. Je kan ook gratis activiteiten aanbieden. Als je reserveringen ontvangt dan betaal je 8% service kosten (btw incl.). Met dat geld betalen wij voor de hosting, het betalingssysteem, de ontwikkeling van de website om een betere dienst aan je te leveren, en het adverteren van je activiteiten op verschillende online en offline media. Je hoef geen zorg hierover te maken we regelen voor je graag, je kan focussen op wat je best doet, je talent uitoefenen en geld ermee verdienen.

5.2 Zodra je activiteit is afgelopen, zullen we het geld vrijlaten. Wij betalen wekelijks, elke Maandag.
Merk op dat we alleen het geld overmaken nadat de activiteit heeft plaatsgevonden. Dus als je 20 boekingen hebt ontvangen voor 3 verschillende activiteiten, 16 boekingen voor 2 activiteiten die deze week zullen plaatsvinden, en 4 boekingen voor een activiteit die volgende week zal plaatsvinden, ontvang je, aan het einde van de huidige week, het bedrag dat overeenkomt met 16 boekingen, niet 20. De rest wordt de week erna verwerkt. Enzovoorts.

6. Verplichtingen

Op Grof Talent hebben we een minimum van 1 gast. Dat betekent dat als je allen 1 reservering krijgt moet je je activiteit door laten gaan, ook als je de maximum aantal deelnemers op 10 of meer had ingesteld. Wil je een activiteit annuleren of van datum verplaatsen? Je moet altijd eerst contact met ons nemen.

Annuleringen na 24 uur voordat de activiteit begint zijn niet mogelijk.

Als je een activiteit annuleert met meer dan 1 reservering en zonder een geldige reden krijg je een boete van 50 euro en een automatisch beoordeling die zegt dat je je activiteit zonder geldige reden hebt geannuleerd met een 3 sterren waardering.

Geldige reden om een activiteit te annuleren en of bewerken zonder boete, met 24 uur advies voordat je activiteit begint:

  1. je bent ziek.
  2. iemand in jou familie is overleden, of in dood gevaar situaties.
  3. activiteit heeft geen deelnemers.
  4. je hebt een ongeluk gehad en ben je niet meer in staat de activiteit te begeleiden.

In het geval dat punt 2 en 4 gebeuren in de 24 uur tijd voordat je activiteit begint, je zal toch geen boete krijgen en geen 3 sterren beoordeling.

Let op!
Je kan ook contact met ons nemen, we kunnen misschien een geschikte talent voor je activiteit vinden, die je een keer kan helpen.
In het geval van punten 1, 2 en 4 boven, in overleg met alle deelnemers kan je ook je activiteit bewerken, en de datum en tijd veranderen.

7. Wijzigingen

7.1. Grof Talent behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de op de Website(s) vermelde tarieven zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

7.2 Grof Talent behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande Overeenkomsten van toepassing te laten zijn. Grof Talent zal de wijziging van haar algemene voorwaarden via de Website(s) bekendmaken. De wijzigingen treden 30 (dertig) dagen na bekendmaking op de Website(s) in werking.

8. Wet- en regelgeving

De Dienstverlener draagt er zorg voor dat de afspraken die hij met de Klant maakt omtrent de uitvoering van de werkzaamheden en de daarvoor verschuldigde vergoeding in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving, waaronder – voor zover toepasselijk – de Regeling Dienstverlening aan Huis en de Wet minimumloon. De Dienstverlener vrijwaart Grof Talent voor enige aanspraken ter zake.

9. Garanties

9.1. Grof Talent geeft geen garanties ter zake de juistheid of volledigheid van de via de Website(s) of andere door of namens haar ter beschikking gestelde gegevens, waaronder gegevens van Klanten.

9.2. Grof Talent geeft geen enkele garantie met betrekking tot het aantal aanwezige klanten ter plek van een activiteit.

10. Overmacht

10.1. Grof Talent is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de Dienstverlener indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder onder Nederlands recht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Grof Talent redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, waardoor Grof Talent niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Grof Talent heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Grof Talent haar verbintenis had moeten nakomen.

10.3. Grof Talent kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Duurt deze periode langer dan 2 (twee) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder daardoor schadeplichtig jegens de ander te worden. De ontbinding kan plaatsvinden door middel van het versturen van een e-mail naar ofwel (bij ontbinding door Grof Talent): het door de Dienstverlener opgegeven e-mailadres, ofwel (bij ontbinding door de Dienstverlener): info@groftalent.nl.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Grof Talent is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door:

i) door de Klant of Dienstverleners verstrekte onjuiste, ongeldige of onvolledige gegevens;

ii) gedragingen van Klanten en bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden;

iii) doordat de Dienstverlener(s) persoonsgegevens van zichzelf of van derde(n) op de Website(s) plaatst of laat plaatsen.

11.2. Indien de Dienstverlener (persoons)gegevens aan een Klant verschaft, doet de Dienstverlener dit geheel op eigen risico. Grof Talent is niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit.

11.3. De aansprakelijkheid van Grof Talent jegens de Dienstverlener voor alle tekortkomingen in de nakoming tezamen met alle door Grof Talent gepleegde onrechtmatige daden is beperkt tot het bedrag van de door de Dienstverlener aan Grof Talent betaalde vergoeding (exclusief omzetbelasting) voor de Overeenkomst waarop de tekortkoming(en) betrekking heeft, verminderd met de kostprijs voor Grof Talent, dan wel, in het geval van een onrechtmatige daad, de Overeenkomst die tussen de Dienstverlener en Grof Talent bestaat.

11.4. Grof Talent is niet aansprakelijk voor en kan niet betrokken worden in geschillen over vergoedingen of de wijze van uitvoering van de diensten tussen de Klant en de Dienstverlener.

12. Vrijwaring

12.1. De Dienstverlener vrijwaart Grof Talent voor eventuele aanspraken van derde(n), die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de Dienstverlener toerekenbaar is.

12.2. Indien Grof Talent uit dien hoofde door derde(n) mocht worden aangesproken, dan is de Dienstverlener gehouden Grof Talent zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Dienstverlener in gebreke is met het nemen van adequate maatregelen, dan is Grof Talent gerechtigd daartoe zonder nadere aankondiging zelf over te gaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan aan de zijde van Grof Talent en derde(n), komen integraal voor rekening en risico van de Dienstverlener.

13. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

13.1. Grof Talent kan de nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang ontbinden door middel van het verzenden van een e-mail naar het door de Dienstverlener opgegeven adres, indien:

a. de Dienstverlener zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

b. voor Grof Talent omstandigheden aanwezig zijn op grond waarvan te vrezen is dat de Dienstverlener zijn verplichtingen niet zal nakomen;

c. de Dienstverlener in strijd handelt met het bepaalde in deze algemene voorwaarden;

d. Grof Talent één of meerdere redelijkerwijs gegrond geachte klachten van Klant(en) over de Dienstverlener ontvangt;

e. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Grof Talent kan worden gevergd;

f. de Dienstverlener in strijd handelt met enig wettelijk voorschrift.

13.2. Als de ontbinding van de Overeenkomst aan de Dienstverlener toerekenbaar is, is Grof Talent gerechtigd tot het vorderen van de vergoeding van de directe en indirecte schade van de Dienstverlener.

13.3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Grof Talent op de Dienstverlener onmiddellijk opeisbaar. Indien Grof Talent de nakoming van de verplichtingen opschort behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.

13.4. Indien Grof Talent op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling.

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1. De Overeenkomst en daarmee verband houdende verbintenissen tussen Grof Talent en de Dienstverlener worden beheerst door Nederlands recht.

14.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomsten en verbintenissen tussen Grof Talent en de Dienstverlener, die niet kunnen worden opgelost door middel van overleg, zullen ter beslechting aan de bevoegde rechter te Amsterdam worden voorgelegd, tenzij de Dienstverlener kiest voor de beslechting van het geschil door de op grond van de wet bevoegde rechter binnen een maand nadat Grof Talent schriftelijk een beroep op dit beding doet.

Den Haag, 29-08-2019

 
Grof Talent